Nye krefter ved rattet. Frå venstre: dagleg leiar i Møgedal Mek. Verkstad, Leif Bakka, styreleiar i Møgedal, Jarle Tveit, Geir Bakka, styremedlem i Møgedal, Ola Jelsa, styreleiar i Årdal Landbruk, Arne Håkon Riskedal, dagleg leiar i Årdal Landbruk, Stian Vadla og Werner Bakka.
Nye krefter ved rattet. Frå venstre: dagleg leiar i Møgedal Mek. Verkstad, Leif Bakka, styreleiar i Møgedal, Jarle Tveit, Geir Bakka, styremedlem i Møgedal, Ola Jelsa, styreleiar i Årdal Landbruk, Arne Håkon Riskedal, dagleg leiar i Årdal Landbruk, Stian Vadla og Werner Bakka.

Årdal Landbruk kjøper Møgedal Mekaniske Verkstad

1.november overtar Årdal Landbruk aksjane i både Møgedal Mekaniske Verkstad og eigedomsselskapet Møgedal Eiendom frå brørne Leif, Geir og Werner Bakka

Begge bedriftene er landbruksbutikkar med verkstad og er store i regionen, no slår dei seg saman for å styrke tilbodet ut til kundane, og stå sterkare i ein stadig tøffare marknad. Dei ser allereie synergiar av å dele på både varelager, kompetanse og arbeidsoppgåver.

- Dette gjer me for å sikre unge og dyktige krefter i bedrifta framover, me har ikkje tenkt å gi oss her på Møgedal, men me meiner tida er komen for å legge ein plan for den vidare drifta etter oss. Det var ingen heime hjå oss som hadde lyst til å overta, og dermed var det naturleg å sjå etter andre løysingar, seier dagleg leiar i Møgedal Mek. Verkstad, Leif Bakka.  

- Me kjenner Årdal Landbruk godt og det var den første bedrifta me tok kontakt med, prosessen har gått over lenger tid og vore veldig god. Me er veldig godt nøgde med at det er Årdal Landbruk som kjem inn på eigarsida no, seier Leif Bakka.Ingen endring på Møgedal

Kundane vil  ikkje merke noko negativ konsekvens av dette, drifta blir lik som i dag, og brørne held framleis fram i sine sentrale roller i bedrifta.  

-Me har begge stor marknadsdel i regionen, med dette grepet blir me ein stadig sterkare aktør i bransjen, seier Arne Håkon Riskedal, som er styreleiar i Årdal Landbruk. Både han og dagleg leiar i Årdal Landbruk, Stian Vadla, gler seg no over dei moglegheitene samanslåinga vil opne opp for.  


-Me har stor respekt for jobben som er lagt ned her frå før, og me har lært å kjenne brørne Bakka som solide og dyktige folk, desse er heil ved. Framover blir det viktig å styrke dette arbeidet, og bygge eit sterkt og godt lag som kan vere attraktive for både kundar og leverandørar, meiner Riskedal.  Solid aktør

Bedriftene sysselset til saman 13 personar og har totalt ein omsetnad på om lag 70 millionar kroner.  

-Det er og ein fordel for oss at me opererer i same kjeda og har mykje av det same nettverket, meiner Leif Bakka. Også han trur framtida til Møgedal Mek. Verkstad og Årdal Landbruk no blir styrka av denne samanslåinga og meiner kundane vil få eit endå betre tilbod hjå begge bedriftene.  


Geir Bakka overtok Møgedal Mekaniske Verkstad frå Knut og Asbjørn Møgedal i 2004, og i 2010 kom også brørne til Geir, Werner og Leif Bakka inn på eigarsida. Møgedal Mekaniske Verkstad starta opp i 1973 og fekk etter kvart ei avdeling i Årdal, som var grunnlaget for det som på 1990-talet vart Årdal Landbruk. Dermed er ringen på mange måtar slutta no.

 

Arkiv »